Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

El PGC és d’aplicació obligatòria per a:

NúmPregunta
1

Només les empreses individuals. (pels autònoms)

2

Exclusivament per les societats mercantils.

3

Totes les empreses, independentment de la seva forma jurídica.

4

Cap de les anteriors. La seva utilització és voluntària.

Exercici 2

Els nous plans comptables de 2007 (PGC i PGC PIME)…

NúmPregunta
1

Entren en vigor l’1 de gener de 2007.

2

Suposen l’adaptació de la legislació mercantil als criteris fiscals.

3

Són conseqüència de l’adaptació de la regulació comptable espanyola a les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF).

4

Cap de les respostes anteriors és correcta.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

El PGC de PIME dedica la quarta part al quadre de comptes, que:

NúmPreguntaVF
1

És una part de compliment opcional.

2

Divideix els comptes i subcomptes en 9 grups.

3

Codifica tots els comptes i subcomptes en tres i quatre dígits, i els agrupa en set grups.

4

Defineix cadascun dels comptes (el seu contingut) i descriu els moviments més comuns de càrrec i abonament.

Exercici 4

Poden aplicar el PGC-PIMES les empreses que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un, dues circumstàncies determinades. Entre aquestes circumstàncies, es troba:

NúmPregunta
1

Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4.000.000 €.

2

Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 8.000.000 €.

3

Totes les respostes són correctes.

4

Que el nombre mitjà de treballadors ocupats durant l’exercici no sigui superior a 50.

Exercici 5

Les parts del PGC que són d’aplicació obligatòria són:

NúmPregunta
1

1, 3 i 5.

2

1, 2 i 3.

3

2 i 3.

4

Totes les parts del PGC són obligatòries.

Exercici 6

El marc conceptual del PGC…

NúmPregunta
1

Defineix els documents que integren els comptes anuals.

2

Fa referència als diferents criteris de reconeixement de comptes i valoració.

3

Estableix els principis comptables generalment acceptats.

4

Totes les respostes anteriors són correctes.

Exercici 7

Es demana un préstec al banc per tal d’adquirir una màquina que puja a 3.400 €. Si en el mateix moment es comptabilitzen el préstec i l’adquisició de la màquina, s’ha fet el que calia?

NúmPregunta
1

Sí, per l’aplicació del principi de prudència.

2

No, ja que pel principi de meritació, la màquina s’hauria d’haver comptabilitzat en el moment en què es formalitza la seva compra.

3

Sí, pel principi d’uniformitat.

4

Cap de les anteriors respostes és correcta.

Exercici 8

Relacioneu els conceptes.

NúmPreguntaResposta
1

L’empresa modifica els criteris d’amortització lliurement cada any.

2

No es reflecteix un deteriorament quan el valor de mercat d’un bé que tenim al magatzem és inferior al seu preu d’adquisició.

3

S’elimina un import del compte de clients i el mateix del compte de proveïdors per vendes recíproques.

4

S’empra el valor de les compres en comptes del valor dels consums per a determinar el resultat comptable de l’exercici.

Exercici 9

L’ICAC és un òrgan autònom administratiu que depèn de:

NúmPregunta
1

El Ministeri d’Economia i Hisenda.

2

El Banc d’Espanya.

3

El Tribunal de Comptes.

4

És un òrgan independent.

Exercici 10

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

recull el registre de totes les transaccions que realitza l’empresa en la seva relació amb el món exterior.

2

es porta a terme per a determinar l’excedent (benefici) o la pèrdua de l’exercici.

3

permet identificar fàcilment que en el registre de les operacions s’ha complert el principi de la partida doble.

4

recull la situació en un moment determinat de tots i cadascun dels comptes utilitzats per l’empresa.

Exercici 11

De les afirmacions següents referides al compte, assenyaleu les correctes:

  1. L’augment de saldo d’un compte s’anota a l’haver, tant si el compte és d’actiu com si el compte és de passiu.
  2. En qualsevol moment de l’exercici econòmic, la suma del deure d’un compte és igual a la suma de l’haver.
  3. Carregar un compte significa anotar una quantitat en la part esquerra del compte, és a dir en l’haver.
NúmPregunta
1

1, 2 i 3

2

3

3

1 i 3

4

Cap de les afirmacions anteriors és correcta

Exercici 12

En el codi numèric de cada compte, el primer dígit identifica…

NúmPregunta
1

El grup

2

El subgrup

3

El compte

4

El motiu (càrrec o abonament) que l’ha originat

Exercici 13

Mercaderies, maquinària, caixa i proveïdors, són:

NúmPregunta
1

Comptes comptables.

2

Masses patrimonials.

3

Actius de l’empresa.

4

Les respostes A i C són correctes.

Exercici 14

Tancar un compte consisteix a:

NúmPregunta
1

Calcular-ne el saldo.

2

Fer una anotació en el deure o en l’haver.

3

Anotar el saldo en la part contrària al seu signe amb la finalitat que la suma del deure i l’haver siguin iguals.

4

Restar el saldo deutor del creditor.

Exercici 15

En comptabilitat anomenem saldo creditor a:

NúmPregunta
1

La diferència entre el deure i l’haver, quan la suma de l’haver és superior a la del deure (∑ HABER > ∑ DEURE).

2

La diferència entre el deure i l’haver, quan la suma del deure és superior a la de l’haver (∑ DEURE > ∑ HABER).

3

La diferència entre el deure i l’haver, quan la suma de l’haver és inferior a la del deure (∑ HABER < ∑ DEURE).

4

El total de crèdits/préstecs que l’empresa ha de retornar a proveïdors o bancs.

Exercici 16

La informació que conté el compte de resultats és:

NúmPregunta
1

En el deure, els ingressos; en l’haver, les despeses.

2

En el deure, les despeses; en l’haver, els ingressos.

3

En el deure, els cobraments pendents; en l’haver, els pagaments pendents.

4

Els diners disponibles.

Exercici 17

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions:

NúmPreguntaVF
1

Quan el banc fa un abonament en el nostre compte corrent, nosaltres farem una anotació en el deure del compte 572. Bancs, c/c, la qual cosa ens indicarà que s’ha produït un flux d’entrada de diner.

2

Quan una empresa ens notifica que en la seva comptabilitat figurem com a creditors, ens està dient que li devem diners.

3

Un mateix compte en el llibre major no podrà tenir mai, en diferents dates, un saldo creditor i després un saldo deutor, ja que sempre tindrà o bé un o bé l’altre.

4

Quan la suma dels imports del deure d’un compte coincideixen amb la suma dels imports de l’haver del mateix compte, diem que el compte es troba saldat.

Exercici 18

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions:

Tota aplicació…

NúmPreguntaVF
1

Implica un càrrec en un compte.

2

Implica un abonament en un compte.

3

Implica un càrrec en un compte d’actiu i un abonament en un compte de passiu.

4

Tota aplicació en una transacció es troba associada al flux d’entrada de la transacció.

Exercici 19

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions:

NúmPreguntaVF
1

Les obligacions dels empresaris relatives als llibres de comptabilitat es troben regulades al Codi Civil.

2

Les societats mercantils han de conservar tota la documentació comptable durant 6 anys a comptar des de la data del darrer assentament realitzat en els llibres de registre.

3

La normativa comptable permet expressar les anotacions comptables en €, milers d’€ i milions d’€.

4

La legalització dels llibres de comptabilitat s’ha d’efectuar necessàriament abans del seu ús per l’empresa.

Exercici 20

Podem dir que hem complert amb l’objectiu de la traçabilitat quan:

NúmPregunta
1

Hem arxivat de forma correcta tots els documents suport i els podem trobar quan sigui necessari.

2

Hem enregistrat tots els fets comptables i hem emès els comptes anuals en temps i format adients.

3

Tots els assentaments del diari ens quadren.

4

Les respostes a i b són correctes.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos