Activitats

Principis comptables (I)

L’objectiu d’aquesta activitat és l’observació dels diferents principis comptables en la pràctica comptable.

L’empresa paga el rebut de l’assegurança anual contra incendis el dia 15 de novembre. Quina precaució caldrà tenir en comptabilitzar aquesta despesa?

Aplicant el principi de meritació, s’haurà d’utilitzar un compte de periodificació per a 10 mesos i 15 dies de la despesa de l’assegurança que correspon al següent exercici.

Principis comptables (II)

L’objectiu d’aquesta activitat és l’observació dels diferents principis comptables en la pràctica comptable.

Una empresa havia adquirit un terreny per valor de 50.000 € amb la finalitat de construir un magatzem en un futur. Els darrers dies s’ha conegut la decisió ferma de l’ajuntament de requalificar els terrenys com a zona de serveis. Un peritatge valora el terreny en 20.000 €. Què caldria fer?

Aplicant el principi de prudència, caldria comptabilitzar un deteriorament.

Principis comptables (III)

L’objectiu d’aquesta activitat és l’observació dels diferents principis comptables en la pràctica comptable.

Una empresa adquireix dues grapadores per un valor de 12 €. El comptable ha comptabilitzat l’operació com a despesa diversa per estalviar-se la feina d’amortitzar les grapadores al llarg dels seus 4 anys de vida útil. És correcta aquesta comptabilització?

Sí. Tot i que les grapadores constitueixen un immobilitzat material, com que l’import de la seva compra és molt poc significatiu i no altera la imatge fidel del patrimoni, aquesta compra pot comptabilitzar-se com a despesa.

El pla de comptes

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la finalitat de l’elaboració d’un pla de comptes propi en l’empresa.

Expliqueu en què consisteix un pla de comptes i com s’elabora.

 1. Un pla de comptes consisteix en adaptar els comptes que estan establerts en el Pla General Comptable a les necessitats de l’empresa concreta.
 2. A partir de la codificació dels comptes del PGC, les empreses van afegint dígits fins que els nous comptes s’ajusten a les seves necessitats.

Per exemple, 400. Proveïdors és el compte que representa el deute pendent de pagament amb els nostres proveïdors. Si la nostra empresa té molts proveïdors classificats per ciutats pot anar afegint dígits al compte 400 de manera que li resulti més fácil localitzar un proveïdor o comptabilitzar una factura d’aquest mateix proveïdor. És a dir, que pot designar amb el 400002 els proveïdors de Tarragona província, i amb el 4000021, el proveïdor Sr. Rupérez, que viu a Tarragona.

Els grups de comptes del PGC

L’objectiu d’aquesta activitat és saber classificar els diferents comptes d’acord amb el grup del PGC al qual pertanyen.

Digueu a quins grups pertanyen els comptes següents: Caixa, Bancs i institucions de crèdit, Reserves voluntàries, Compres de mercaderies, Sous i salaris, Maquinària, Proveïdors, Proveïdors d’immobilitzat a curt termini, Clients, Vendes de mercaderies, i Pèrdues i guanys.

Caixa: 5
Bancs i institucions de crèdit: 5
Reserves: 1
Compres de mercaderies: 6
Sous i salaris: 6
Proveïdors: 4
Proveïdors d’immobilitzat a curt termini: 5
Clients: 4
Vendes de mercaderies: 7
Pèrdues i guanys: 1

Comptes d'actiu, passiu, ingrés o despesa

L’objectiu d’aquesta activitat és saber classificar els diferents comptes d’acord amb si són d’actiu, passiu (o patrimoni net), ingrés o despesa.

Classifiqueu els següents comptes en actiu (A), passiu o patrimoni net (P), ingrés (I) o despesa (D):

 • Accions de l’empresa
 • Participacions o accions d’altres empreses
 • Dotació per l’amortització
 • Pagaré lliurat a favor nostre
 • Reserva legal
 • I+D
 • Interessos del deute
 • Fons de comerç
 • Venda de mercaderies
 • Terrenys
 • Prima d’assegurances
 • Maquinària
 • Sous i salaris
 • Construccions en curs
 • Amortització acumulada
 • Subvencions
 • Matèries primeres
 • Productes acabats
 • Proveïdors
 • Lloguers
 • Creditors
 • Impost de societats
 • Clients
 • Compres de mercaderies
 • Pèrdues de crèdits comercials incobrables
 • Deutors
 • Bestreta de remuneracions
 • Hisenda Pública creditora
 • Préstecs a curt termini d’entitats de crèdit
 • Imposicions a curt termini
 • Caixa
 • Bancs i institucions de crèdit
 • Deteriorament de valor de les participacions a curt termini
 • Treballs realitzats per altres empreses
 • Seguretat social a càrrec de l’empresa

Accions de l’empresa (P)
Participacions o accions d’altres empreses (A)
Dotació per l’amortització (D)
Pagaré lliurat a favor nostre (A)
Reserva legal (P)
I+D (A)
Interessos del deute (D)
Fons de comerç (A)
Venda de mercaderies (I)
Terrenys (A)
Prima d’assegurances (D)
Maquinària (A)
Sous i salaris (D)
Construccions en curs (A)
Amortització acumulada (A)
Subvencions (I)
Matèries primeres (A)
Productes acabats (A)
Proveïdors (P)
Lloguers (D)
Creditors (P)
Impost de societats (D)
Clients (A)
Compres de mercaderies (D)
Pèrdues de crèdits comercials incobrables (D)
Deutors (A)
Bestreta de remuneracions (A)
Hisenda Pública creditora (P)
Préstecs a curt termini d’entitats de crèdit (P)
Imposicions a curt termini (A)
Caixa (A)
Bancs i institucions de crèdit (A)
Deteriorament de valor de les participacions a curt termini (A)
Treballs realitzats per altres empreses (D)
Seguretat social a càrrec de l’empresa (D)

Codificació dels comptes

L’objectiu d’aquesta activitat és saber assignar als diferents comptes comptables el codi corresponent d’acord amb el quadre de comptes del PGC PIME.

Codifiqueu els comptes que teniu a continuació:

 • Capital social
 • Reserva estatutària
 • Fons de comerç
 • Venda de mercaderies
 • Terrenys i béns naturals
 • Interessos de deutes
 • Sous i salaris
 • Construccions en curs
 • Creditors per prestació de serveis
 • Pèrdues de crèdits comercials incobrables
 • Bestreta de remuneracions
 • Seguretat social a càrrec de l’empresa
 • Proveïdors d’immobilitzat a curt termini
 • Hisenda Pública deutora per IVA
 • Dotació a l’amortització de l’immobilitzat intangible

100. Capital social
1141. Reserves estatutàries
204. Fons de comerç
700. Venda de mercaderies
210. Terrenys i béns naturals
662. Interessos de deutes
640. Sous i salaris
231. Construccions en curs
411. Creditors per prestació de serveis
650. Pèrdues de crèdits comercials incobrables
460. Bestreta de remuneracions
642. Seguretat social a càrrec de l’empresa
523. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini
4700. Hisenda Pública deutora per IVA
680. Dotació a l’amortització de l’immobilitzat intangible

Actiu/passiu i net patrimonial (I)

L’objectiu d’aquesta activitat és saber classificar els diferents elements patrimonials en actiu i passiu, pel posterior càlcul del net patrimonial.

Classifiqueu els elements patrimonials següents en passiu i actiu, després d’assignar-los el seu codi numèric. Calculeu el net patrimonial.

 • L’empresa ha invertit en una renovació de les aplicacions informàtiques per valor de 1.200 €.
 • Ha realitzat uns serveis que ha facturat als clients però encara estan pendents de cobrar per import de 18.000 €.
 • Té un crèdit bancari a tornar en 5 anys de 40.000 € de principal.
 • La maquinària de l’empresa té un valor de 30.000 €.
 • El local és de propietat i va ser adquirit per 90.000 €.
 • Els diners als comptes corrents bancaris ascendeixen a 6.000 €.
 • Dins del local trobem mobiliari i altres instal·lacions per valor de 2.800 €.
 • Aquesta empresa té unes existències acumulades per vendre en el futur de 5.000 €.
 • Té també un pagaré lliurat a 30 dies pendent de pagar per import de 10.000 €.

Actiu/passiu, ingrés/despesa

L’objectiu d’aquesta activitat és saber diferenciar entre un element patrimonial de balanç i un de gestió.

Classifiqueu els elements següents en actiu, passiu, ingrés o despesa.

Creditors a curt termini, benefici originat per les vendes, prima d’emissió d’accions, subvencions no reintegrables, capital social, proveïdors, caixa, matèria primera, Hisenda Pública deutora, bancs, fons d’inversió a llarg termini, la marca, ingrés extraordinari per venda d’immobilitzat, prima d’assegurances, sous i salaris, impost de societats, rendiments del fons d’inversió.

Actiu Passiu Comptes de gestió
Caixa
Matèria Primera
Hisenda Pública deutora
Bancs, c/c
Fons d’inversió ll/t
Marca
Prima d’emissió d’accions
Creditors per prestació de serveis c/t
Capital social
Proveïdors
Benefici vendes (ingrés)
Subvencions no reintegrables (ingrés)
Ingrés extraordinari per venda d’immobilitzat (ingrés)
Prima d’assegurances (despesa)
Sous i salaris (despesa)
Impost de societats (despesa)
Rendiments del fons d’inversió (ingrés)

Comptes d'actiu, comptes de passiu, comptes de gestió (ingrés i despesa)

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el funcionament dels comptes de balanç i comptes de gestió.

Digueu quin/s compte/s es veurien alterats per cadascun d’aquests fets comptables. Feu les anotacions en el llibre major.

a. Es constitueix una societat. Els socis realitzen aportacions dineràries en efectiu per valor de 600.000 € i reben a canvi un cert nombre d’accions.

b. Es compra un local per 250.000 €. Es paga un 10% en efectiu i es constitueix un préstec hipotecari a 20 anys per la resta de l’import.

c. Adquireixen maquinària per valor de 50.000 € i acorden amb els proveïdors d’aquest immobilitzat pagar a 90 dies.

d. Arriba la factura del gestor pels seus serveis d’assessoria legal i financera per un import de 800 €.

e. L’empresa paga 1.200 € d’impostos en efectiu.

f. Es compren mercaderies per valor de 3.000 € i es deixen a deure als proveïdors.

g. Les mercaderies anteriors es venen per un valor de 4.000 € (és a dir, el benefici per la venda ascendeix a 1.000 €) i es cobren al comptat en efectiu.

Nota: per a aquesta activitat introductòria prescindirem de l’IVA en les operacions. Veurem el tractament de l’IVA en el registre comptable en la següent UF.

a) Comptes de balanç

b) Comptes de balanç

c) Comptes de balanç

d) Compte de gestió i compte de balanç, respectivament

e) Compte de gestió i compte de balanç, respectivament

f) Comptes de balanç

g) Comptes de balanç (els dos primers) i compte de gestió

(*) Compte administratiu que reflecteix la diferència entre l’ingrés per vendes i el cost de les vendes

Actiu i passiu. Llibre diari i major (I)

L’objectiu d’aquesta activitat és saber introduir el registre dels fets comptables en el llibres diari i major.

Una empresa realitza l’1 de setembre de 2012 les activitats comercials amb les operacions següents:

 1. En data 1/09 l’empresari aporta el patrimoni següent: diners en un compte corrent 30.000 €, diners en efectiu 2.000 €, un ordinador per valor de 4.000 €, un local valorat en 100.000 € i un préstec a ll/t amb una entitat bancària per 15.000 €.
 2. En data 4/09 compra mercaderies per valor de 9.000 € que deixa a deure als proveïdors.
 3. En data 6/09 lloga un local com a magatzem per 5.000 € al mes. Paga el setembre amb un taló.
 4. En data 10/09 ven mercaderies per valor de 3.400 €, obtenint en l’operació un benefici de 900 € (2.500 € valor mercaderies + 900 € benefici obtingut). Els clients li deixen a deure tot l’import a 15 dies.
 5. En data 16/09 compra una màquina per valor de 6.000 € a crèdit a pagar en 3 mesos.
 6. En data 21/09 paga el rebut del telèfon per valor de 120 € en efectiu.
 7. En data 24/09 retira 450 € del compte corrent per tenir més efectiu.
 8. En data 26/09 els clients de l’apartat 4 paguen la totalitat del deute en efectiu.
 9. En data 30/09 paga el rebut de l’aigua per valor de 140 € per domiciliació bancària.

Es demana:

a. Classifiqueu els elements patrimonials de l’aportació inicial en actiu i passiu. Calculeu el net patrimonial corresponent.

b. Redacteu els assentaments del llibre diari. Traspasseu els comptes al major i calculeu el seu saldo final.

c. Determineu el resultat de l’exercici (benefici o pèrdua)

d. Calculeu el nou net patrimonial final a partir dels saldos finals del llibre major.

Nota: prescindirem de l’IVA en les operacions.

a) Situació patrimonial inicial

b) Llibre diari

1. 01/09/06 - Assentament d’obertura DEURE HAVER
Construccions 100.000
EPI 4.000
Bancs c/c 30.000
Caixa, € 2.000
CS 121.000
Prèstec a ll/t e/c 15.000
2. 04/09/06 - Assentament) DEURE HAVER
Mercaderies 9.000
Proveïdors 9.000
3. 06/09/06 - Assentament DEURE HAVER
Arrendaments i cànons 5.000
Bancs c/c 5.000
4. 10/09/06 - Assentament DEURE HAVER
Clients 3.400
Benefici Vendes 900
Mercaderies 2.500
5. 16/09/06 - Assentament DEURE HAVER
Maquinària 6.000
Proveïdors d’imm. c/t 6.000
6. 21/09/06 - Assentament DEURE HAVER
Altres serveis 120
Caixa, € 120
7. 24/09/06 - Assentament DEURE HAVER
Caixa 450
Bancs c/c 450
8. 26/09/06 - Assentament DEURE HAVER
Caixa, € 3.400
Clients 3.400
9. 30/09/06 - Assentament DEURE HAVER
Subministraments 140
Bancs c/c 140

c) Llibre major

Comptes de balanç:

Comptes de balanç:

Comptes de gestió:

(*) Compte administratiu que reflecteix la diferència entre l’ingrés per vendes i el cost de les vendes

Resultat:

d) Situació patrimonial final

Actiu i passiu. Llibre diari i major (II)

L’objectiu d’aquesta activitat és saber introduir el registre dels fets comptables en el llibres diari i major.

Una empresa presenta els següents elements patrimonials desordenats a 1 de gener de 2013:

 • Proveïdors d’immobilitzat a ll/t, 9.600 €.
 • Construcció, 75.000 € (el 20% correspon al terreny).
 • Material d’oficina, 145 €.
 • Mercaderies, 390 u.f. a 160 €/u.
 • Caixa, €, 112.000 €.
 • Préstec a ll/t e/c, 78.000 €.
 • Bancs, c/c, 95.630 €.

Durant l’exercici 2013 efectua les següents operacions:

 1. 11/1 Ven 100 unitats de mercaderia a 520 €/unitat. Els clients paguen el 50% al comptat i la resta a crèdit a 3 mesos.
 2. 13/1 Efectua els següents pagaments pel banc: publicitat 99 €, aigua 49 €, llum 78 € i telèfon 102 €.
 3. 14/02 Venda de 200 u.f. a 525 €. Forma de pagament: 30% al comptat en efectiu i resta a crèdit a 2 mesos.
 4. 15/02 Adquireix una màquina per un valor de 12.000 €. La deixa a deure al proveïdor a 2 anys.
 5. 18/02 Compra de mercaderies: 450 u.f. a 160 €/u.f. Deixa a deure tot l’import.
 6. 15/03 Compra de mercaderies, 340 u.f. a 160 €/u.f. Paga per transferència bancària.
 7. 20/04 Compra mobles d’oficina per valor de 890 €. Els paga mitjançant un taló bancari.
 8. 25/04 Venda de mercaderies: 400 u.f. a 515 €/u.f. Es cobra al comptat en efectiu.
 9. 26/04 Venda de mercaderies: 230 u.f. a 521 €/u.f. Ens paguen el 40% al comptat en efectiu i ens deixen a deure la resta a 15 dies.
 10. 11/05 Els clients de l’apartat anterior els paguen el deute pendent amb un taló bancari.
 11. 1/06 Adquireix un ordinador per 700 €. Es paga al comptat en efectiu.
 12. 30/06 Es paguen sous per 3.400 € per transferència bancària.

Es demana:

a. Construïu el balanç de situació inicial de l’empresa, calculant el net patrimonial corresponent.

b. Realitzeu les anotacions corresponents en els llibres diari i major.

c. Determineu el benefici o pèrdua que l’empresa ha obtingut durant el mes de desembre.

d. Construïu el balanç de situació final.

Nota: per a aquesta activitat introductòria prescindirem de l’IVA en les operacions.

a) Balanç inicial 1/01

b) Llibre diari

0. 01/01/2008 - Assentament d’obertura DEURE HAVER
Construccions 60.000
Terrenys 15.000
Mercaderies 62.400
Material d’oficina 145
Bancs, c/c 95.630
Caixa, € 112.000
CS 257.575
Préstecs ll/t e/c 78.000
Proveïdors d’immo. ll/t 9.600
1. 11/01/2008 DEURE HAVER
Clients 26.000
Caixa, € 26.000
Mercaderies 16.000
Benefici vendes 36.000
2. 13/01/2008 DEURE HAVER
Publicitat 99
Aigua 49
Llum 78
Telèfon 102
Bancs, c/c 328
3. 14/01/2008 DEURE HAVER
Clients 31.500
Caixa, € 73.500
Mercaderies 32.000
Benefici vendes 73.000
4. 15/01/2008 DEURE HAVER
Maquinària 12.000
Proveïdors d’immo. ll/t 12.000
5. 18/02/2008 DEURE HAVER
Mercaderies 72.000
Proveïdors 72.000
6. 15/03/2008 DEURE HAVER
Mercaderies 54.400
Bancs c/c 54.400
7. 20/04/2008 DEURE HAVER
Mobiliari 890
Bancs c/c 890
8. 25/04/2008 DEURE HAVER
Caixa, € 206.000
Mercaderies 64.000
Benefici vendes 142.000
9. 26/04/2008 DEURE HAVER
Clients 71.898
Caixa, € 47.932
Mercaderies 36.800
Benefici vendes 83.030
10. 11/05/2008 DEURE HAVER
Bancs c/c 71.898
Clients 71.898
11. 01/06/2008 DEURE HAVER
EPI 700
Caixa, € 700
12. 30/06/2008 DEURE HAVER
Sous 3.400
Bancs c/c 3.400

Llibre major

(*) Compte administratiu que reflecteix la diferència entre l’ingrés per vendes i el cost de les vendes

c) Càlcul del resultat

d) Balanç final 31/12

Actiu i passiu. Llibre diari i major (III)

L’objectiu d’aquesta activitat és saber introduir el registre dels fets comptables en el llibres diari i major.

Una empresa realitza el desembre de 2012 les operacions següents:

 1. En data 1/12 l’empresari aporta el patrimoni següent: diners en un compte corrent bancari 42.000 €, diners en efectiu 7.000 €, una màquina de 6.500 €, un ordinador per valor de 600 €, un local valorat en 100.000 € (el 10% correspon al terreny), un préstec a ll/t amb una entitat de crèdit per 14.000 € i un préstec a c/t amb una altra entitat de crèdit per 3.000 €.
 2. En data 4/12 compra mercaderies per valor de 19.000 € que deixa a deure als proveïdors.
 3. En data 6/12 paga els sous dels treballadors per 3.200 €.
 4. En data 10/12 ven mercaderies per 5.400 €, obtenint en l’operació un benefici de 1.400 € (4.000 € valor de les mercaderies + 1.400 € de marge de benefici). Els clients li deixen a deure tot l’import a 15 dies.
 5. En data 15/12 compra mobiliari per valor de 8.000 € a crèdit a pagar en 3 mesos.
 6. En data 21/12 paga el rebut del telèfon per valor de 60 € en efectiu.
 7. En data 22/12 ven mercaderies per valor de 15.000 (11.500 € valor de les mercaderies + 3.500 € de marge de benefici). Cobra al comptat en efectiu.
 8. En data 24/12 retira 600 € del compte corrent per tenir més efectiu.
 9. En data 26/12 paga el rebut de l’aigua per valor de 40 € per domiciliació bancària.
 10. En data 30/12 paga el rebut de l’IBI per valor de 155 € pel banc.

Es demana:

a. Construïu el balanç de situació inicial de l’empresa, calculant el net patrimonial corresponent.

b. Realitzeu les anotacions corresponents en els llibres diari i major.

c. Determineu el benefici o pèrdua que l’empresa ha obtingut durant el mes de desembre.

d. Construïu el balanç de situació final.

Nota: per a aquesta activitat introductòria prescindirem de l’IVA en les operacions.

a) Balanç inicial 1/12

b) Llibre diari

1. 01/12/2012 - Assentament inicial DEURE HAVER
Construccions 90.000
Terrenys 10.000
Maquinària 6.500
EPI 600
Bancs, c/c 42.000
Caixa, € 7.000
CS 139.100
Préstecs ll/t e/c 14.000
Préstecs c/t e/c 3.000
2. 04/12/2012 DEURE HAVER
Mercaderies 19.000
Proveïdors 19.000
3. 06/12/2012 DEURE HAVER
Sous 3.200
Bancs c/c 3.200
4. 10/12/2012 DEURE HAVER
Clients 5.400
Mercaderies 4.000
Benefici vendes 1.400
5. 15/12/2012 DEURE HAVER
Mobiliari 8.000
Prov. d’immob. a c/t 8.000
6. 21/12/2012 DEURE HAVER
Telèfon 60
Caixa, € 60
7. 22/12/2012 DEURE HAVER
Caixa, € 15.000
Mercaderies 11.500
Benefici vendes 3.500
8. 24/12/2012 DEURE HAVER
Caixa, € 600
Bancs c/c 600
9. 26/12/2012 DEURE HAVER
Aigua 40
Bancs c/c 40
10. 30/12/2012 DEURE HAVER
IBI 155
Bancs c/c 155

Llibre major

(*) Compte administratiu que reflecteix la diferència entre l’ingrés per vendes i el cost de les vendes

Càlcul del resultat

d) Balanç final 31/12

El cost històric

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular el cost històric d’un passiu.

Una empresa ha comprat matèries primeres per valor de 1.000 €. La compra es fa a crèdit.

Es demana que determineu el cost històric pel qual figurarà valorat el deute amb el proveïdor.

El cost històric d’un passiu és el valor que correspongui a la contrapartida rebuda a canvi de contraure el deute o, en alguns casos, la quantitat d’efectiu i altres actius líquids equivalents que s’espera lliurar per a liquidar un deute en el curs normal del negoci.

En el nostre cas, el cost històric d’aquest deute serà de 1.000 €.

El valor net realitzable d'un actiu

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular el valor net realitzable d’un actiu.

Una empresa té en el magatzem productes acabats, el valor de mercat dels quals puja a 2.000 €. Les despeses que tindrà per a poder vendre aquests productes són de 75 €.

Es demana que calculeu el valor net realitzable.

El valor net realitzable d’un actiu és l’import que l’empresa pot obtenir d’alienar-lo en el mercat, en el curs normal del negoci, deduint els costos estimats necessaris per a portar a terme l’alienació, així com, en el cas de les matèries primeres i dels productes en curs, els costos estimats necessaris per a finalitzar-ne la producció, construcció o fabricació.

En el nostre cas, tindrem:

VNR = 2.000 – 75 = 1.925 €

El valor actual

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular el valor actual d’un actiu.

Una empresa disposa d’una maquinària que llogarà durant els pròxims dos anys. El lloguer, amb un import de 2.000 €, el cobrarà a principis d’any. Al final del segon any espera vendre la màquina per una quantitat en efectiu de 20.000 €.

El tipus d’interès existent en el mercat és del 3%.

Es demana que determineu el valor actual dels cobraments relacionats amb aquesta maquinària.

El valor actual d’un actiu o passiu és l’import dels fluxos d’efectiu a rebre o a pagar en el curs normal del negoci, segons es tracti d’un actiu o d’un passiu, respectivament actualitzats a un tipus d’interès de descompte adequat.

En el nostre cas, tenim que:

V0 = 2.000 + 2.000 * (1 + 0,03) -1 + 20.000 * (1 + 0,03) -2 = 22.793,67 €

El valor d'ús

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular el valor d’ús d’un actiu o unitat generadora d’efectiu.

Una societat té una màquina que té una vida útil de 5 anys. Els fluxos d’efectiu que genera cada any s’estimen en 3.000 €. Per l’actualització s’utilitza un tipus d’interès de mercat del 3%.

Es demana que determineu el valor d’ús de la màquina.

El valor d’ús és el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs esperats per l’actiu o unitat generadora d’efectiu, pel fet d’utilitzar-lo en el curs normal del negoci. Si s’escau, s’hauran de tenir en compte els fluxos d’efectiu futurs per alienar-lo o disposar-ne d’altra forma. Els fluxos s’actualitzaran a un tipus d’interès de mercat sense risc, ajustat pels riscos específics de l’actiu que no hagin ajustat les estimacions de fluxos d’efectiu.

Per calcular-lo, aplicarem la següent fórmula:

VU = Renda · (1+i)-1 + Renda · (1+i)-2 + … + Renda · (1+i)-n

VUmàquina = 3.000 · (1+0,03)-1 + 3.000 · (1+0,03)-3 + … + 3.000 · (1+0,03)-5 = 14.094,03 €

El cost amortitzat

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular el cost amortitzat.

Ens concedeixen un préstec amb les següents característiques:

 • Import nominal: 200.000 €
 • Despeses de formalització del préstec: 4.000 €
 • Devolució del principal del préstec a parts iguals al final de cada any
 • Interès: 5,5%

Es demana:

 1. Calculeu el tipus d’interès efectiu
 2. Calculeu el cost amortitzat al final de cada any

El cost amortitzat s’aplica a:

 • Préstecs i partides a cobrar
 • Crèdits per operacions no comercials
 • Inversions mantingudes fins al venciment
 • Dèbits i partides a pagar
 • Dèbits per operacions comercials
 • Dèbits per operacions no comercials

1. Per al càlcul de l’interès efectiu, calculem el cobrament net rebut en primer lloc:

200.000 – 4.000 € = 196.000 €

A continuació actualitzarem els fluxos monetaris del préstec (pagament d’interessos i reemborsament proporcional del préstec), fent servir la fórmula del valor actual:

196.000 = (11.000 + 50.000)/(1+i) + (8.250 + 50.000)/(1+i)2 + (5.500 + 50.000)/(1+i)3 + (2.750 + 50.000)/(1+i)4

D’on i (fórmula del TIR, amb el CALC ):

En aquest cas TIR (A2:E2) on A2 = 196.000 B2 = - 61.000; C2 = - 58.250; D2 = - 55.500 ; E2 = - 52.750

On i (interès efectiu) = 0,06404 (6,4%)

2. Amb l’interès efectiu, ja podem trobar el cost amortitzat (capital viu acumulat en finalitzar cada any):

Període Capital viu acumulat a l’inici
(1)
Interès meritat
(2) = (1)·i
Pagament d’interessos
0,055·nominal pendent
(3)
Interès meritat, no liquidat i acumulat al capital
(4)=(2)-(3)
Reemborsament de capital acumulat inicial
(5)
Pagaments
(6)=(3)+(5)
Capital viu acumulat final
(7)=(1)+(4)-(5)
Any 1 196.000,00 12.551,90 11.000,00 1.551,90 50.000,00 61.000,00 147.551,90
Any 2 147.551,90 9.449,30 8.250,00 1.199,30 50.000,00 58.250,00 98.751,20
Any 3 98.751,20 6.324,00 5.500,00 824,00 50.000,00 55.500,00 49.575,20
Any 4 49.575,20 3.174,80 2.750,00 424,80 50.000,00 52.750,00 0,00
TOTAL 31.500,00 27.500,00 4.000 (despeses de formalització) 200.000,00