Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Un fet comptable és:

NúmPregunta
1

Qualsevol fet econòmic que afecti a l’empresa.

2

Tot fet que té alguna repercussió en el patrimoni net de l’empresa.

3

Aquell fet susceptible de ser enregistrat en el compte de resultats de l’empresa.

4

Totes les respostes anteriors són correctes.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions:

NúmPreguntaVF
1

La compra de mercaderies a crèdit és un fet modificatiu.

2

La compra de mercaderies amb pagament al comptat és un fet permutatiu.

3

El pagament d’una lletra a càrrec nostre és un fet modificatiu.

4

L’acceptació d’una lletra d’un proveïdor és un fet modificatiu.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions:

NúmPreguntaVF
1

Les transaccions de l’empresa amb el món exterior es representen per magnituds flux.

2

En tota transacció econòmica es produeixen alhora uns fluxos reals i uns fluxos financers.

3

La compra de béns i serveis és un exponent de flux real, mentre que el seu pagament ho és d’un flux financer.

4

El criteri de valoració en l’adquisició de béns a tercers és el preu d’adquisició, mentre que per als béns fabricats per la pròpia empresa és el cost de producció.

Exercici 4

Relacioneu els diversos conceptes amb els seus oponents:

NúmPreguntaResposta
1

Càrrec

2

Dèbit

3

Aplicació

4

Inversió

5

Estructura econòmica

Exercici 5

El patrimoni net es calcula com…

NúmPregunta
1

L’actiu – El passiu

2

Drets – Obligacions

3

Béns + Drets - Obligacions

4

Béns + Drets + Obligacions

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

NúmPregunta
1

Com a norma general, qui finalment paga l’impost sobre el valor afegit és l’empresa.

2

En general, l’IVA suposa un cost per les empreses, per això el seu pagament implica menys beneficis.

3

Si una empresa ha suportat més IVA que no pas n’ha repercutit, deu diners a la Hisenda Pública.

4

Cap de les afirmacions anteriors és correcta.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Una empresa fa les següents operacions, totes amb IVA del 21%:
1. Anticipa a un proveïdor 200.000 €
2. Compra mercaderies per 500.000 €, aplicant l’acompte anterior
3. Efectua unes vendes per import de 800.000 €.

NúmPregunta
1

La quantitat a liquidar a Hisenda per les operacions anteriors serà de 63.000 €.

2

La quantitat a liquidar a Hisenda per les operacions anteriors serà de 16.000 €.

3

La quantitat a liquidar a Hisenda per les operacions anteriors serà de 105.000 €.

4

Cap de les respostes anteriors és correcta.

Exercici 8

Si en una lletra l’import escrit en números i en lletres no coincideixen…

NúmPregunta
1

Preval la quantitat escrita en números.

2

Preval la quantitat escrita en lletra.

3

Preval la menor de les dues.

4

La lletra no és vàlida.

Exercici 9

El rebut d’un pagament al comptat l’ha d’emetre…

NúmPregunta
1

Qui el paga.

2

Qui el cobra.

3

El banc emissor.

Exercici 10

El pagaré el signa…

NúmPregunta
1

La persona que ha de cobrar.

2

La persona que ha de pagar.

3

Qualsevol dels dos.

Exercici 11

El pagaré que no tingui data de venciment es considera pagador…

NúmPregunta
1

A un mes.

2

A la vista.

3

A dos dies de la vista.

4

Ho decideix un jutge.

Exercici 12

L’anvers d’un document és:

NúmPregunta
1

La part del davant.

2

La part de darrere.

3

La part lateral dreta.

4

La a i la b són correctes.

Exercici 13

El xec creuat…

NúmPregunta
1

Sempre es pot cobrar en efectiu.

2

Conté dues barres que el creuen.

3

No pot ser nominatiu.

4

Cap de les respostes anteriors és correcta.

Exercici 14

La domiciliació de pagaments es fa…

NúmPregunta
1

Al banc.

2

No és possible.

3

A l’Ajuntament.

4

A Correus.

Exercici 15

D’acord amb la classificació d’activitats proposades per M. Porter són activitats primàries:

NúmPregunta
1

La direcció dels recursos humans

2

La planificació

3

El disseny de l’estratègia organitzativa

4

El servei d’atenció al client

Anar a la pàgina anterior:
Activitats