Activitats

Obligació d'emetre factura

L’objectiu d’aquesta activitat és saber identificar els casos en què és obligatòria l’emissió de factura dels casos en què no ho és.

L’Alfred, propietari d’una fruiteria que tributa en el règim especial de recàrrec d’equivalència, ven fruita a consumidors i també a un empresari d’un restaurant. Té l’obligació d’emetre factura per aquestes operacions?

En el cas de les vendes a consumidors, no té l’obligació d’emetre factura. No obstant això, en les vendes efectuades a l’empresari propietari del restaurant sí que existeix l’obligació d’emetre factura, ja que la necessita per poder deduir la compra.

Càlcul de l'import d'una factura

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular l’import d’una factura.

Una empresa majorista valenciana ven al seu client Alberg Veles e Vents de Piles els productes següents:

 1. 10 caixes d’aigua mineral a un preu de 17 €/caixa
 2. 4 caixes de 10 unitats cadascuna de sucs variats a un preu de 0,28 €/unitat

Acorden efectuar un descompte del 5% i que les despeses d’assegurança i transport, que ascendeixen a 60 €, siguin pel compte del comprador.

Es demana que calculeu l’import de la factura.

 1. Es calcula l’import brut:
  (10 x 17) + (4 x 10 x 0,28) = 181,20 €
 2. Apliquem el descompte:
  181,20 – 181,20 x 0,05 = 172,14 €
 3. Sumem les despeses per calcular la base imposable.
  BI = 172,14 + 60 = 232,14 €
 4. S’aplica el tipus d’IVA (10%), per calcular la quota d’IVA:
  232,14 x 0,1 = 23,21 €
 5. Afegim l’IVA a la base imposable per obtenir el total de la factura:
  232,14 + 23,21 = 255,35 €.

Base imposable i quota líquida d'IVA

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular la quota líquida de l’IVA.

L’empresa Salvat per Pèls SL, amb CIF B-00987514 i domicili en el carrer Passeig Montjuïc, 24 de Barcelona (08004) dedicada a la instal·lació d’aparells d’aire condicionat realitza les següents operacions durant un determinat període:

 • Instal·la els aparells d’aire condicionat del darrer edifici que ha enllestit una empresa constructora de la zona per un valor de 4.500 €.
 • Compra pintura per decorar els seus despatxos per un import de 1.200 €. El proveïdor aplica un descompte del 10%.
 • Realitza un aïllament tèrmic d’un local. La factura per aquesta operació és de 1.350 € en concepte de materials i 800 € en concepte d’operari.
 • Fa els següents pagaments (IVA inclòs):
 1. Assegurança contra incendis de l’empresa, 900 €.
 2. Rebut de l’aigua, 167 €.

Es demana que calculeu la quota líquida de l’IVA d’aquest període.

Per calcular la quota líquida d’IVA, el primer pas és determinar la Base Imposable (BI) de cadascuna de les operacions, tenint en compte que algunes d’elles tenen l’IVA ja inclòs. Un cop calculada la BI, s’aplica el tipus impositiu corresponent a cada operació, classificades prèviament en operacions d’IVA suportat o repercutit. I finalment restem a l’IVA repercutit, el suportat. Si la xifra és positiva, l’empresa haurà d’ingressar la quantitat resultant de l’operació a la Hisenda Pública. Si, pel contrari, l’operació resulta negativa, serà la Hisenda Pública qui haurà d’abonar la diferència.

Operació Base Imposable Tipus Quota d’IVA suportat Quota d’IVA repercutit
1BI = 4.500 21,00% 945,00 €
2BI = (1.200 – 10% s/1.200) = 1.080 21,00% 226,80 €
3BI = (1.350 + 800) = 2.150 21,00% 451,50 €
41. Operació exempta d’IVA -
2. BI = (167/1,1) = 151,82 10,00% 15,18 €
TOTAL 241,98 1.396,50
QUOTA LÍQUIDA: (1.396,50 – 241,98) = 1.154,52 €

Elements personals de la lletra de canvi

L’objectiu d’aquesta activitat és saber identificar els elements personals que intervenen en una lletra de canvi.

Terra i Mar SL és un taller de reparacions d’electrodomèstics a domicili que durant el mes de març ha adquirit recanvis de peces molt específiques per a rentadores al seu proveïdor Cucart SA. S’acorda abonar l’operació per mitjà d’una lletra de canvi, acceptada per Terra i Mar i avalada per Vicent Moreno. Un mes més tard, Cucart porta la lletra al Banc Impopular per descomptar-la. Arribat el venciment, el Banc Impopular la presenta al cobrament a Terra i Mar.

Es demana que identifiqueu cadascun dels elements personals que intervenen en la lletra de canvi.

 1. Lliurador: Cucart, SA, que és qui emet la lletra
 2. Lliurat: Terra i Mar SL, que és qui accepta la lletra i està obligada a abonar-la
 3. Acceptant: Terra i Mar SL
 4. Tenidor: el Banc Impopular, que presenta la lletra al cobrament a Terra i Mar arribat el venciment
 5. Avalador: Vicent Moreno, que s’obliga a pagar la lletra en cas que no ho faci Terra i Mar

Càlcul del venciment en les lletres de canvi

L’objectiu d’aquesta activitat és saber fixar la data de venciment d’una lletra de canvi.

Una lletra de canvi és emesa en data 18 de desembre de 20XX i acceptada el 22 de desembre del mateix any.

Es demana que calculeu el dia de pagament de la lletra en els següents supòsits:

 1. Venciment a 25 dies/data
 2. Venciment a 1 mes/vista
 3. Venciment el 15 de febrer
 4. Venciment a 2 mesos/data

 1. 12 de gener (18 de desembre + 25)
 2. 22 de gener (22 de desembre + 1 mes)
 3. 15 de febrer
 4. 18 de febrer (18 de desembre + 2 mesos)

Mitjans de pagament

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les diferents formes de pagament disponibles.

Corre Corre SL encarrega a Vola Vola SA mercaderies per valor de 5.000 €, recordant que per a fer el subministrament de les mateixes caldrà dipositar la primera part del seu import en el compte corrent que la segona té a Caixala.

Per altra banda, Vola Vola ven, en les seves instal·lacions de venda directa, una màquina valorada en 800 € a KGB, Societat Cooperativa, que és abonada per mitjà de targeta de crèdit a nom de la societat cooperativa.

A més, FIU SA adquireix mercaderies a Vola Vola per un valor de 7.000 €, donant una senyal de 1.000 € en efectiu i deixant a deure la resta en dos pagaments mensuals de 3.000 €. A tal efecte, se signen dues lletres de canvi per aquest import.

Es demana que identifiqueu les formes i mitjans de pagament que es donen en les situacions descrites.

Forma de pagament Mitjans de pagament
Corre Corre Pagament anticipatTransferència bancària
KGBPagament al comptatTargeta bancària
FIUPagament ajornat o a crèditAjornament parcial, ajornament fraccionat

El llibre auxiliar de bancs

L’objectiu d’aquesta activitat és saber identificar els documents que han de formar part del llibre auxiliar de bancs, a més de fer el seguiment d’aquests documents.

Registreu les següents operacions en el llibre auxiliar de bancs:

 1. 15.07.12 Negociació d’efectes: 23.418,30
 2. 16.07.12 Despeses negociació remesa: 318,20
 3. 20.07.12 Pagament IVA 2n trimestre: 4.126,40
 4. 22.07.12 Pagament domiciliat electricitat: 1.580,00
 5. 23.07.12 Pagament domiciliat lloguer nau: 3.000,00
 6. 25.07.12 Transferència al n/favor: 12.000,00
 7. 28.07.12 Pagament nòmines: 25.459,00

El saldo del compte corrent bancari en data 14.07.12 pujava a 2.560,98 € al nostre favor.

Llibre de registre de bancs

Banc:
Nº fitxa:


Compte:
Data obertura:
DATACONCEPTEENTRADES
(DEURE)
SORTIDES
(HAVER)
SALDO
14/07/12Saldo anterior 2.560,98
15/07/12Negociació d’efectes 23.418,30 25.979,28
16/07/12Despeses negociació remesa 318,20 25.661,08
20/07/12Pagament IVA 2n Trimestre 4.126,40 21.534,68
22/07/12Pagament domiciliat electricitat 1.580,00 19.954,68
23/07/12Pagament domiciliat lloguer nau 3.000,00 16.954,68
25/07/12Transferència al nostre favor 12.000,00 28.954,68
28/07/12Pagament nòmines 25.459,00 3.495,68

El preu d'adquisició

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular el preu d’adquisició.

Una empresa compra una màquina. L’import facturat pel proveïdor és de 20.000 €. Com que paga al comptat, el proveïdor li concedeix un descompte per pagament immediat del 2%. Les despeses addicionals necessàries per tal que el bé estigui en condicions de funcionar són de 3.000 €.

Es demana que calculeu el preu d’adquisició pel qual es comptabilitzarà la maquinària.

El preu d’adquisició inclou l’import facturat pel proveïdor més totes les despeses necessàries per tal que el bé estigui en condicions de funcionar. Els descomptes addicionals a la compra es consideren menys valor, i per tant, es resten del preu d’adquisició.

En el nostre cas, tenim:

CA = 20.000 – 2%s/20.000 + 3.000 = 22.600 €

El cost de producció

L’objectiu d’aquesta activitat és saber calcular el cost de producció.

Una empresa es fabrica ella mateixa una maquinària. Els costos relacionats amb la construcció d’aquesta maquinària són els següents:

 1. Matèries primeres: l’import facturat pel proveïdor ha estat de 2.000 €. Per una promoció comercial, aquest ens ha concedit un descompte per valor de 20 €.
 2. Costos directament imputables: 950 €.
 3. La part proporcional dels costos indirectes puja a 1.050 €.

Es demana que determineu el cost de producció de la maquinària.

El cost de producció estarà format pel preu d’adquisició de les matèries primeres més els costos directes, més la part proporcional dels costos indirectes.

En el nostre cas, tenim:

CP = (2.000 – 20) + 950 + 1.050 = 3.980 €

Fets comptables i net patrimonial

L’objectiu d’aquesta activitat és saber identificar quins fets comptables afecten l’import del net patrimonial.

Assenyaleu quin o quins dels següents fets comptables afecten el net patrimonial:

 1. Ampliació de capital
 2. Compra d’un immobilitzat a crèdit
 3. Reconeixement comptable d’una plusvàlua d’un element d’immobilitzat material
 4. Venda de mercaderies per un preu diferent del d’adquisició
 5. Compra d’immobilitzat al comptat

 1. Afecta (augmenta).
  Augmenta NP = Augmenta béns (diner provinent de l’ampliació de capital) + Drets – Obligacions.
 2. No afecta.
  NP = Augmenta béns (valor de l’immobilitzat) + Drets – Disminueix Obligacions (crèdit que finançarà el bé immobilitzat).
 3. Afecta (augmenta).
  Augmenta NP = Augmenta béns (calor de l’ingrés de la plusvàlua) + Drets – Obligacions.
 4. Afecta (augmenta o disminueix depenent de la diferència entre el preu d’adquisició i el preu de venda).
 5. No afecta.
  NP = Augmenta i disminueix béns (el valor de l’immobilitzat total augmenta; disminueix el diner de la caixa pel mateix import) + Drets – Obligacions

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació