L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Reconeixement d'estudis i convalidacions

  

En el moment de formalitzar la matrícula no heu de demanar cap convalidació. Cada semestre s'obre un període per a la sol·licitud de convalidacions i exempcions. No us heu de matricular d'aquells crèdits o mòduls per als quals tingueu previst sol·licitar una convalidació o una exempció.

Així mateix, si us heu presentat, o us voleu presentar durant el curs acadèmic, a un procés d'acreditació de competències professionals, no us heu de matricular d'aquells crèdits o mòduls associats a les unitats de competència que vulgueu acreditar.

 

Incorporació de qualificacions del mateix cicle formatiu

 

L'alumnat que es matriculi a l'IOC i tingui crèdits/mòduls o unitats formatives  superats en un altre centre, del mateix cicle formatiu que està cursant, no ha de demanar cap tipus de convalidació.

Per incorporar aquestes qualificacions a l'expedient de l'IOC, haurà de demanar-ho expressament a través d'un dels tràmits de la secretaria virtual en el termini establert (setembre i març), encara que hagi presentat els certificats en el moment de fer la matrícula.

No cal incorporar-les ni fer aquest tràmit si es té la intenció de sol·licitar el títol en el centre on s'han cursat els altres mòduls/crèdits del cicle formatiu. Quan s'hagin superat els mòduls/crèdits/unitats formatives de l'IOC, es podrà demanar un certificat de qualificacions per lliurar-lo a l'altre centre.

 

Convalidacions

Preguntes més freqüents sobre convalidacions

 

La normativa preveu diversos tipus de convalidacions que pot sol·licitar l'alumnat d'ensenyaments de formació professional inicial. Les convalidacions obtingudes per aplicació d'aquesta normativa es traslladen a la documentació d'avaluació de l'alumnat principalment amb l'expressió "convalidat", però en determinats casos es poden tractar com a reconeixements que es traslladen amb la mateixa qualificació.

Si es traslladen com a "convalidat" no seran computades a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOGSE o comptaran 5 punts a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOE.

 

Convalidació directa

Aquestes convalidacions les resol la direcció de l’institut (IOC).

Una convalidació directa és aquella que permet convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives comuns o segons normativa de cicles formatius LOE o LOGSE, aportant altres estudis, principalment altres cicles formatius:

 • Per convalidar en un cicle formatiu LOGSE: aportant crèdits d’un altre cicle formatiu LOGSE segons l’Ordre ENS/58/2003 de 12 de febrer (DOGC 20.02.2003) i la correcció d’errada (DOGC 24.02.2003).
 • Per convalidar en un cicle formatiu LOE: aportant mòduls o unitats formatives comuns (amb la mateixa denominació, durada i currículum) d’un altre cicle formatiu LOE o aportant crèdits d'un cicle formatiu LOGSE, si apareix en l'annex IV del Reial Decret del cicle LOE. També es poden aportar determinats estudis universitaris o certificats d'EOI per convalidar mòduls de llengua estrangera.

En qualsevol cicle formatiu també es pot aportar l'assignatura optativa Formació laboral de Batxillerat LOGSE.

En el BOE núm. 281 de 20 de novembre de 2014 s'ha publicat l'Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, on s'estableixen noves convalidacions entre mòduls professionals de formació professional, tant en LOE com en LOGSE.

Només es poden sol·licitar convalidacions directes si amb els estudis aportats s’obté una titulació oficial amb reconeixement a l’àmbit educatiu (cicles formatius, Acreditació de competències professionals o Batxillerat LOGSE), sempre que siguin convalidables segons normativa. 

No es pot tramitar una sol·licitud de convalidació directa amb certificacions o titulacions d’estudis que no tenen reconeixement a nivell acadèmic ni si no estan contemplats en la normativa.

Més informació sobre possibles convalidacions  

 

Convalidació singular

Aquesta convalidació la resol de forma individual el Departament d'Ensenyament.

Una convalidació singular la pot sol·licitar l'alumnat per convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives amb continguts similars o afins (no comuns), si aporta:

 • Cicles formatius diferents al que es vol convalidar, no contemplats en la normativa
 • Cicles formatius LOE (nous) si es volen convalidar crèdits LOGSE (antics)
 • Ensenyaments reglats extingits (FP2,...)
 • Ensenyaments universitaris (finalitzats o només iniciats).*
 • Ensenyaments reglats a l'estranger.
 • Ensenyaments oficials d'idiomes (per a convalidacions LOGSE els nivells mínims són: intermedi B1 per grau mitjà i avançat B2 per grau superior).
 • Altres casos particulars de formació reglada.

*Excepte si aporten Filologia o Traducció i interpretació per convalidar idiomes en LOE, que cal tramita runa Sol·licitud de convalidació directa.

Cal tenir en compte que només es poden sol·licitar convalidacions singulars amb estudis que condueixin a l'obtenció d'un títol oficial; per tant, no es pot sol·licitar la convalidació per cursets i/o diplomes d'estudis no reglats.

Els títols oficials amb reconeixement a l'àmbit acadèmic només els expedeix l'Administració educativa, totes les altres administracions no expedeixen títols amb reconeixement acadèmic.

Si s’ha participat en un procés d’acreditació de competències professionals, només s'accepta el certificat de Qualifica’t per formació d'un cicle formatiu diferent. No s’accepten els altres certificats per a convalidacions singulars.

Les persones que han iniciat estudis universitaris i no els han finalitzat però tenen algunes matèries superades, poden demanar la convalidació de mòduls/crèdits/unitats formatives transversals (Formació i orientació laboral, Empresa i iniciativa emprenedora, Relacions en l'àmbit de treball i Administració i gestió a la petita i mitjana empresa, etc.). La convalidació s'obté si s'han superat un nombre mínim d'assignatures dels estudis universitaris.

Alguns casos particulars de formació reglada per convalidar unitats formatives o mòduls de cicles formatius LOE poden ser:

 • Per aportar crèdits de cicles formatius LOGSE no equivalents ni recollits com a convalidació directa en el Real Decret que regula el cicle formatiu LOE, però que tenen continguts similars o afins. Si no són similars no es tramitaran.
 • Per aportar unitats formatives o mòduls de cicles formatius LOE no comuns entre els dos cicles formatius LOE, amb resultats d'aprenentatge i continguts similars. Si no són similars no es tramitaran.

Més informació sobre possibles convalidacions 

 

Exempcions

L'alumnat pot sol·licitar l'exempció del crèdit/mòdul de Formació en centres de treball (FCT).

El crèdit/mòdul d'FCT consisteix en un determinat nombre d'hores de pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat en centres de treball situats a l'entorn del seu domicili, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'institut i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels ensenyaments de formació professional.

Quan l'alumnat pot acreditar que ha assolit els objectius de l'FCT, de manera parcial o total, mitjançant l'experiència laboral, en podrà demanar l'exempció parcial o total respectivament, és a dir, podrà demanar que es tingui en compte la seva experiència laboral per no haver de cursar aquest crèdit o mòdul.

És d’aplicació als cicles formatius de formació professional inicial de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, que certifiquin activitats de voluntariat relacionades amb el perfil professional del cicle formatiu que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu. Aquestes activitats han d'haver estat desenvolupades en entitats de voluntariat sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, etc.) que realitzen activitats de serveis cívics i/o socials.

També poden quedar totalment exemptes del crèdit o mòdul de formació en centres de treball les persones que tinguin reconegudes i certificades totes les unitats formatives (UF) almenys d’un mòdul o crèdit directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu, a través dels programes Qualifica't o Reconeixement (acreditació de competències professionals)

La sol·licitud d'exempció de l'FCT es pot demanar quan l'alumne estigui matriculat al mateix cicle formatiu a l'IOC, com a mínim, des del passat semestre, sempre que compleixi els requisits següents:

 • Si cursa LOGSE: tenir superats, com a mínim, 4 crèdits o blocs del mateix cicle formatiu.
 • Si cursa LOE: tenir superats, com a mínim, 8  mòduls o blocs del mateix cicle formatiu.  

L'alumnat nou només podrà sol·licitar l'exempció de l'FCT si durant el semestre en què fa la sol·licitud finalitza els seus estudis.

Excepcionalment, l'alumnat antic d'FP que no estigui matriculat al cicle formatiu pot demanar l'exempció de l'FCT només si amb ella finalitza aquest cicle formatiu cursat a l'IOC.

Per poder demanar una exempció de l'FCT del 50% o Total cal justificar, mitjançant l'informe de vida laboral, certificats d'empresa, contractes de treball i altra documentació específica relacionada, que s'han realitzat les tasques pròpies del perfil professional. Per una exempció d'FCT del 25% només cal justificat experiència laboral en qualsevol activitat professional.

La Formació en centres de treball és específica de cada cicle formatiu i, per tant, no s'obté cap tipus d'exempció per haver cursat aquesta formació en un altre cicle formatiu.

Per fer-vos una idea de les activitats que cal demostrar per obtenir l'exempció total de l'FCT podeu consultar els plans d'activitat de cada cicle formatiu.

 

 

Acreditació de competències professionals

El Departament d'Ensenyament ha anat convocant a través de diferents programes (Qualifica't, Reconeixements, Acredita't i Certificats de professionalitat) diversos processos per a l'acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu.

Els títols de formació professional acrediten les qualificacions professionals, així com també es poden acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o per vies de formació no formals, amb la finalitat d'obtenir un títol o certificat.

Aquests processos d'acreditació van dirigits a persones adultes que tenen una experiència professional, adquirida a través de la seva trajectòria laboral o formativa, que necessiten acreditar la seva qualificació però que no tenen cap reconeixement oficial. Aquestes persones, per mitjà d'aquestes proves, poden acreditar les seves competències professionals i/o obtenir un títol de formació professional, sempre que acreditin els requisits d'accés al cicle formatiu.

Actualment aquests processos els fan instituts que participen en els diferents programes d'acreditació de competències professionals del Departament d'Ensenyament. L'Institut Obert de Catalunya no participa en cap d'aquests programes.

Podeu consultar la informació relacionada amb l'acreditació de competències al web de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals.

 

Alumnat que té un certificat Qualifica’t o un certificat de Reconeixement

Si es matricula a l'IOC en el mateix cicle pel que ha fet la validació o el reconeixement, per als crèdits, mòduls o unitats formatives validats o reconeguts, a l'expedient obtindrà:

 • una convalidació si l'ha obtingut per experiència laboral

 • la qualificació del certificat si l'ha obtingut per formació.

Si es matricula en un cicle formatiu diferent:

 • Amb Qualifica't per formació: pot demanar una convalidació directa aplicant la normativa de convalidacions o pot demanar una convalidació singular per matèries similars o afins, i en l'expedient constarà com una convalidació.

 • Amb Qualifica't per experiència laboral o amb Reconeixement: només pot demanar una convalidació directa si està cursant LOE i els certificats aportats són del cicle formatiu equivalent LOGSE, i constarà com una convalidació. No pot demanar convalidacions singulars.

 

Alumnat que té un certificat Acredita’t o un Certificat de professionalitat

Aquests certificats serveixen només per al cicle formatiu a què corresponen les unitats de competència acreditades. 

El certificat de professionalitat ha de detallar les unitats de competència acreditades. Si un mòdul professional té més d’una unitat de competència, ha de tenir-les totes acreditades per poder gaudir de la convalidació.

En l'expedient, tant el mòdul professional com les unitats formatives constaran com una convalidació.